§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego mbk.zlotoryja.pl, przez Urząd Gminy Złotoryja z siedzibą: Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja Usługi świadczone przez gminę Złotoryja za pośrednictwem mbk.zlotoryja.pl dotyczą aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Złotoryja i polegają na zamieszczaniu i udostępnianiu ofert pracy pracodawców współpracujących z Miejskim Bankiem Kadr.

§ 2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Miejski Bank Kadr – rozumie się przez to program gminy Złotoryja obejmujący narzędzia i instrumenty organizacyjno-finansowe służące zwiększaniu zatrudnienia na obszarze gminy Złotoryja (dalej MBK).

mbk.zlotoryja.pl – rozumie się przez to Platformę internetową Miejskiego Banku Kadr udostępnianą przez gminę Złotoryja, w imieniu której działa Urząd Gminy Złotoryja z siedzibą przy Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, umożliwiającą gminie Złotoryja świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz osób fizycznych, osób prawnych

Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie zlotoryja.pl

Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie;

Konto mbk.zlotoryja.pl – rozumie się przez to konto Usługobiorcy utworzone w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Regulamin – rozumie się przez to niniejszy dokument.

Usługa – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną za pośrednictwem mbk.zlotoryja.pl

Usługodawca – rozumie się przez to gminę Złotoryja, w imieniu, której występuje Urząd Gminy Złotoryja, z siedzibą przy Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja

Usługobiorca – rozumie się przez to osobę fizyczną albo osobę prawną, która korzysta z mbk.zlotoryja.pl, zwanej również Kandydatem

Elektroniczne potwierdzenie/odrzucenie rejestracji – informacja elektroniczna przekazywana przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji kwalifikowalności Usługobiorcy.

Certyfikat SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęto go, jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

§ 3 Warunki świadczenia Usługi

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z mbk.zlotoryja.pl

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z mbk.zlotoryja.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.

Korzystanie z Usług mbk.zlotoryja.pl jest bezpłatne.

Usługobiorca korzysta z zasobów mbk.zlotoryja.pl na własną odpowiedzialność.

Usługobiorca zakładając konto w Serwisie zgadza się na otrzymywanie newslettera o aktualnych szkoleniach, spotkaniach prerekrutacyjnych etc.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z mbk.zlotoryja.pl, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią łącza sieci Internet lub Platformy internetowej lub nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do mbk.zlotoryja.pl z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby treści mbk.zlotoryja.pl były aktualne, rzetelne i kompletne.

Usługodawca zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości mbk.zlotoryja.pl

Usługodawca w związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji funkcjonalności Platformy internetowej, ze względów bezpieczeństwa lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp Usługobiorców do mbk.zlotoryja.pl lub Usług na okres niezbędny do wykonania planowanych prac lub wyeliminowania niepożądanych dla Usługodawcy lub Usługobiorców skutków zaistniałych okoliczności.

mbk.zlotoryja.pl zawiera odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie. Z zasobów osób trzecich Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).

Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usług jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Usług bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem.

Usługobiorca ma prawo do zaprzestania korzystania z Usług lub mbk.zlotoryja.pl w każdym czasie.

Firma będąca Usługobiorcą może założyć swoją wizytówkę w serwisie tylko wraz z przekazaniem do Serwisu minimum jednej oferty pracy.

W celu prawidłowego korzystania z mbk.zlotoryja.pl niezbędne jest:
• połączenie z siecią Internet
• przeglądarka internetowa: Chrome w wersji 24 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 18 lub nowszej
• włączenie obsługi technologii cookie – tzw. "ciasteczek"

§ 4 Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Pracodawców:

§ 5 Założenie konta Usługobiorcy na mbk.zlotoryja.pl

 1. Korzystanie z funkcjonalności mbk.zlotoryja.pl jest możliwe pod warunkiem założenia przez Usługobiorcę konta na mbk.zlotoryja.pl
 2. Usługodawca udostępnia w mbk.zlotoryja.pl treści dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych.
 3. Założenie konta osoby fizycznej dokonywane jest po podaniu imienia i nazwiska, adresu email, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz daty urodzenia
 4. Prawo założenia konta, o którym mowa w ust. 3 przysługuje osobom pełnoletnim.
 5. Założenie konta wymaga wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U. z 2014, poz. 1182 j.t. ze zm.) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości założenia konta i korzystania z mbk.zlotoryja.pl
 6. Usługodawca przekazuje Usługobiorcy elektroniczne potwierdzenie rejestracji na adres e-mail Usługobiorcy.
 7. Administratorem danych kont Usługobiorców jest Usługodawca.
 8. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do danych własnego konta, ich poprawiania, aktualizacji oraz dezaktywacji drogą elektroniczną w ograniczonym zakresie oraz w zakresie pełnym bezpośrednio u administratora danych Usługodawcy.

§ 6 Zawieszenie/usunięcie konta Usługobiorcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Usługodawca może dezaktywować konto Usługobiorcy, jeśli Usługobiorca nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 4. Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o zawieszeniu bądź dezaktywacji konta Usługobiorcy na adres e-mail określony w danych konta.

§ 7 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Prawo nadawania uprawnień do korzystania z zasobów Usługodawcy przysługuje Usługodawcy.
 2. Usługodawca gwarantuje, iż Usługi świadczone są zgodne z przepisami prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Usługobiorców.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Usługobiorców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U. z 2014, poz. 1182 j.t. ze zm.) Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem mbk.zlotoryja.pl  podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 8  Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo korzystać z Usług z chwilą założenia konta, o którym mowa w § 5.
 2. Zabrania się korzystania z kont innych Usługobiorców oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 3. Zabronione jest posiadanie przez Usługobiorcę kilku kont na mbk.zlotoryja.pl
 4. W każdym przypadku zmiany danych Usługobiorcy wymaganych przy rejestracji konta, Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji tych danych.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do zachowania poufności pozyskanych danych.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca gwarantuje ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z przyjętą i stosowaną u Usługodawcy polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy przez osoby trzecie.
 3. Administratorem danych osobowych mbk.zlotoryja.pl jest Gmina Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich, 59-500 Złotoryja.
 4. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w następujących celach:
  • Aktywizacja zawodowa Usługobiorców;
  • Udzielanie wsparcia organizacyjnego Usługobiorcom w zakresie zwiększania zatrudnienia;
  • Statystyka rynku pracy w gminie Złotoryja.
  • Podanie danych osobowych przez Usługobiorców jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości założenia konta i korzystania z mbk.zlotoryja.pl
  • Usługodawca zapewnia Usługobiorcom prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

§ 10 Rezygnacja z korzystania z usług

 1. Rezygnacji z korzystania z mbk.zlotoryja.pl dokonuje się drogą mailową kontaktując się z administratorem Serwisu pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Rezygnacja korzystania z Usług spowoduje dezaktywację konta oraz zablokowanie Usługobiorcy dostępu do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę w ramach mbk.zlotoryja.pl
 3. Usługobiorcom przysługuje prawo do likwidacji i usunięcia konta bez podania przyczyny, o każdym czasie, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usług świadczonych za pomocą mbk.zlotoryja.pl

§ 11 Informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępu Usługobiorców do mbk.zlotoryja.pl

Strona Miejskiego Banku Kadr https://mbk.zlotoryja.pl posiada zainstalowany certyfikat SSL do komunikacji z przeglądarką, informacja w obie strony (między serwerem WWW, a przeglądarką internetową) przesyłana jest przez sieć w sposób zaszyfrowany. W momencie nawiązania połączenia przez przeglądarkę internetową ze stroną https://mbk.zlotoryja.pl zabezpieczoną protokołem SSL, następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, które następnie są stosowane przy przekazywaniu danych między przeglądarką a serwerem WWW.Protokół SSL wykorzystuje do wstępnej fazy połączenia kryptografię asymetryczną (z kluczem publicznym), przy pomocy, której uzgadniane są klucze symetryczne, stosowane później do szyfrowania danych.

Gmina Złotoryja stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 j.t.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług przez Usługobiorców. Informacja dotyczy zagrożeń, które gmina Złotoryja identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Urząd Gminy Złotoryja systemów zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

 1. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe).
 2. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji.
 3. Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.
 4. mbk.zlotoryja.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy internetowej MBK. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy mbk.zlotoryja.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Platformy internetowej MBK – Usługodawca
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Platformy internetowej MBK do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy mbk.zlotoryja.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Platformy interentowej ponownie wpisywać loginu i hasła.
 8. W ramach Platformy interentowej MBK stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 9. W ramach Platformy internetowej MBK stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach mbk.zlotoryja.pl , np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach mbk.zlotoryja.pl
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych mbk.zlotoryja.pl
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, stanu zalogowania.
 10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.
 11. W urządzeniu końcowym Usługobiorcy Platformy interentowej MBK mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 12. Operator mbk.zlotoryja.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy internetowej MBK.
 13. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 12 Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2016 r.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

W przypadku zmiany treści Regulaminu, zarejestrowany Usługobiorca zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail.

Do oceny praw i obowiązków Usługobiorcy lub Usługobiorców wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.